-A A +A

हामीतपाईंलाईकसरीमद्दतगर्नसक्छौं

करको आचार संहिताले कर हिला दायर गर्ने तथा करिरूको हिलो भुक्तार्नी गर्ने सहितका धेरै भभन्र्न-भभन्र्न अवस्थािरूमा जररवार्नािरू लगाउँछ। कहिलेकाि ं IRS ले जररवार्नािरूलाई िटाउर्न सक्छ। यसलाई जररवार्ना न्यूर्नीकरण वा जररवार्ना छुट भनर्नन्छ। यद्यपप तपाईं जररवार्ना छुट प्राप्त गर्ननका लागग योग्य ठिररर्नुिुन्छ भर्ने पनर्न तपाईंले लगभग सधैं ब्याज... more
बच्चा र आश्रितहरू सहहतका मानिसहरूको लाश्रि धेरै भिन्ि कटौती र कर क्रेडिटहरू छि्। प्रत्येक कटौती र क्रेडिटका आफ्िै नियमहरू छि्। तपाईंसँि आश्रित िएकोले तपाईंले स्वत: रूपमा यी सबै प्राप्त ििि सक्िुहुन्ि। यो तथ्य पािाले बच्चाहरू सहहतका न्यूि आय िएका पररवारहरूको लाश्रि अनत महत्त्वपूर्ि कर लािको व्याख्या िछि: आर्जित आय क्रेडिट (EIC)। यस क्रेडिटलाई... more
कर कट्टी भनेको तपाईंको आयकर भुक्तान गनन तलबी चेकबाट ननकाललएको रकम हो। तपाईंले आफ्नो करहरू दायर गदान तपाईंले नतनन बााँकी संघीय आयकरलाई समेट्नको लागग संघीय कानूनले तपाईंलाई आफ्नो भुक्तानीबाट पयानप्त कर कट्टी गनन आवश्यक गराउाँछ। तपाईंसाँग पयानप्त कट्टी रकम छैन भने तपाईंले आफ्नो फिती कर दायर गदान बढी भुक्तान गनुनपनेछ। तपाईंले अनत बढी ननकाल्नुभएको छ... more
धेरै मानिसहरूलाई ऋणको "कट्टी" को गणणा करयोग्य आम्दािीको रूपमा हुि सक्छ भन्िे कुरा थाहा हुुँदैि। जब आम्दािी करयोग्य हुन्छ तपाईंले यसलाई IRS मा ररपोर्ट गिुटपछट। धेरैजसो समय तपाईंले कार, घर वा अन्य निजी वस्तुहरू खररद गिटको लागग ऋण निकालेको रकमलाई पुि: भुक्ताि गिुटपिे हुिाले यसलाई आम्दािीको रूपमा गणिा गररुँदैि। तपाईंले ऋण नतिट सक्िुहुन्ि र... more
हेल्थ केयर एड्भोकेट (एच.सि.ए.) हेल्पलाइन (Health Care Advocate (HCA) HelpLine) स्वास्थ्य सेवा अधिवक्तासँग कुरा गर्नको लागि 1-800-917-7787 मा फोन सम्पर्क गर्नुहोस् । भेरमोन्टको एच.सि.ए. हेल्पलाइन स्वास्थ्य स्याहारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न भेरमोन्टका सबै बासिन्दाहरूलाई मद्दत गर्नको लागि उपलब्ध नि: शुल्क श्रोत हो । हामी:  प्रश्नहरूको... more
सम्बन्धविच्छेद कठिन र तनावपूर्ण समय हुनसक्छ । हामीलाई आशा छ कि यो जानकारी तपाईंको लागि उपयोगी हुनेछ । हामी तपाईंले बुझ्ने गरि अदालती प्रक्रियालाई सरल तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छौं । आशा गरौं कि यसले तपाईंलाई कानूनी प्रणालीसँग व्यवहार गर्दा तपाईंलाई थप आत्मविश्वास महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ । तपाईंले यसलाई पार गर्न सक्नुहुनेछ । सुरू गर्नु भन्दा... more
यस खण्डमा घरेलुहिंसा र दुर्व्यवहारबाट राहत बारे जानकारी रहेको छ । यदि तपाईंलाई दुर्व्यवहार भइरहेको छ वा यदि तपाईं आफ्नो दुर्व्यवहारकर्तालाई छोड्न चाहनुहुन्छ तर तपाईंलाई त्यो कार्य तपाईंले वहन गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ भने तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेको थप जानकारीको लागि बायाँ साइडमा भएका लिंकहरूमा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईंले रिलिफ फ्रम... more
निष्पक्ष आवास भेदभाव बिनाको आवास हो । निष्पक्ष आवास भनेको तपाईंले घर किन्दा वा भाडामा लिँदा भेदभाव नगरिनु हो । यसको अर्थ सबै प्रकारका मानिसहरूलाई स्वागत गरिने छरछिमेक वा समुदायमा बसोबास गर्ने अधिकार सबैको हुन्छ भन्ने पनि हो । आवासीय भेदभाव अनेक स्वरूपमा हुन्छ र अनेक भिन्न-भिन्न मानिसहरू विरूद्ध गरिन्छ । भेदभावले हामी कहाँ बस्न सक्छौं र हाम्रो... more
यहाँ केही नियमहरू छन् जसलाई ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले भेरमोन्टमा तपाईंबाट ऋण संकलन गर्ने प्रयास गर्दा पालना गर्नैपर्छ । धम्की ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तिनीहरूले गर्न नसक्ने वा गर्न नहुने त्यस्ता केही कुराहरू गर्न धम्की दिन पाउँदैनन् । उदाहरणको लागि, ऋण संकलनकर्ताहरूले हिंसक हुन वा हिंसक हुने धम्की दिन पाउँदैनन् ।   तिनीहरूले अपराध... more