Vermont’s Legal Help Website
-A A +A
Working Together for Justice

IRS जरिवाना छुट

करको आचार संहिताले कर हिला दायर गर्ने तथा करिरूको हिलो भुक्तार्नी गर्ने सहितका धेरै भभन्र्न-भभन्र्न अवस्थािरूमा जररवार्नािरू लगाउँछ। कहिलेकाि ं IRS ले जररवार्नािरूलाई िटाउर्न सक्छ। यसलाई जररवार्ना न्यूर्नीकरण वा जररवार्ना छुट भनर्नन्छ। यद्यपप तपाईं जररवार्ना छुट प्राप्त गर्ननका लागग योग्य ठिररर्नुिुन्छ भर्ने पनर्न तपाईंले लगभग सधैं ब्याज नतर्नुनपर्ने िुन्छ।

Language: