چگونه کمک کرده می توانیم

PDF (234Kb)

Legal Services Vermont (خدمات حقوقی ورمونت)‌ و Vermont Legal Aid (معاضدت قضایی ورمونت) کمک حقوقی مدنی (نه جزایی) برای باشنده گان کم-بضاعت ورمونت ارائه می دهند. خدمات ما رایگان استند.

Legal Services Vermont همه تقاضاها برای دریافت کمک حقوقی را بررسی می کند. اگر در پیوند با کدام مشکل حقوقی کمک کرده بتوانیم، شما را به وکلای مدافع و وکلای حقوقی خویش معرفی می کنیم یا به وکلای مدافع و وکلای حقوقی در Vermontس Legal Aid رجوع می کنیم. همچنان ممکن است شما را به سائر پروگرام ها نیز ارجاع دهیم.

برای معلومات در پیوند با آنکه آیا شما را کمک کرده می توانیم با ما به تماس شوید. ممکن است برایتان مشوره داده بتوانیم. همچنان ممکن است بتوانیم در پیوند با یافتن معلومات برای کمک غرض دفاع از خویش در محکمه شما را رهنمایی کنیم.

ما همه چنان اشخاص را که نیاز به کمک دارند، کمک کرده نمی توانیم. ممکن است بر پایه عایدات تان نتوانیم شما را کمک کنیم. ما وکلای کافی برای کمک به همه اشخاص که تقاضای کمک می کنند در اختیار نداریم.


تماس با ما

با نمبر 1-800-889-2047 به تماس شوید و یک پیام بدهید یا فورمه تقاضای کمک حقوقی ما را مستفید شوید.

اگر انگلیسی صحبت نمی کنید، تقاضای ترجمان نمائید. ما یک ترجمان به طرز رایگان برایتان فراهم خواهیم کرد.

دفاتر ما روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت 8.30 ق.ظ الی 4.00 ب.ظ باز استند.

ما تقاضاهای کمک زیادی دریافت می کنیم. برای تقاضای کمک در پیوند با یک مشکل عاجل تا لحظه اخیر منتظر نمانید.

فراموش نکنید تلیفون مبایل تان و بهترین وقت را که با شما به تماس شده می توانیم اعلان کنید. لطفاً منتظر تماس پاسخ ما باشید. این تماس ذریعه یک نمبر تلیفون 802 خواهد بود که ممکن است تشخیص ندهید ما استیم!


چه قسم کار می کنیم

ما چند سوال از شما پرسان می کنیم تا برایمان معلوم شود آیا واجد شرایط صحبت کردن با یکی از وکلای ما استید. این "پروسه ورودیه" (intake process) نام گرفته می شود.

برای مثال، ما در پیوند با فقرات ذیل پرسان می کنیم:

  • معلومات شخصی مانند آدرس، نمبر تلیفون، سن، وضعیت تأهل و شمار افرادی که با شما زندگی می کنند
  • توضیحات بالای مشکل یا مسئله که در پیوند با آن با ما به تماس شده اید
  • میزان عایدات و دارائی های شما برای تعیین اینکه آیا شما را کمک کرده می توانیم

همه چنان معلومات که برایمان ارائه می دهید، تحت محافظت استند. و بدون اجازه شما در اختیار دیگران قرار نمی گیرند.


کارکنان ما بالای بهترین شیوه کمک به شما تصمیم می گیرند

به اساس وضعیت شما و اینکه آیا واجد شرایط کمک استید، ممکن است فقرات ذیل را دریافت کنید:

  • مشوره حقوقی ذریعه تلیفون
  • معلومات به شیوه پستی یا از طریق ایمیل
  • تحقیقاتی حقوقی محدود
  • ارجاع به یک وکیل حقوقی یا وکیل مدافع برای اخذ کمک
  • ارجاع به یک آژانس دیگر، یا
  • ارجاع به یک وکیل مدافع خصوصی

لطفاً توجه داشته باشید: در پیوند با تخلفات رانندگی شما را کمک کرده نمی توانیم. در پیوند با اکثریت دوسیه های جرحی، غرامت کارگران و قوانین ملکیت ها شما را کمک کرده نمی توانیم. اگر بحیث موجر با مستأجر خود مشکل دارید، شما را کمک کرده نمی توانیم. همچنان در کدام قضیه جزایی یا اگر متهم تقاضا کننده غرامت در یک قضیه سوء رفتار استید، از شما دفاع کرده نمی توانیم. (با آنهم، اگر بحیث آنکه قربانی جرم یا سوء رفتار استید کمک حقوقی نیاز دارید، شما را کمک کرده می توانیم).
 

خدمات حقوقی مدنی چیستند؟

Vermont Legal Aid،‏ Legal Services Vermont و سائر سازمان های مساعدت حقوقی مدنی نسبت به کمک و وکالت افراد در قضایای حقوقی مدنی متعهد استند. اینها دعاوی و سائر رسیدگی های حقوقی استند که شامل کدام جرم نیستند.

به طور مثال، قضایای حقوقی مدنی بشمول اکثریت تعارضات موجر و مستأجر، افلاس، مشکلات کریدیت کارت، تبعیض، قضایای مزایای Reach Up و Social Security و سائر مشکلات مشابه.

مدافعین عامه (Public Defenders) و سائر سازمان ها به افراد شامل در قضایای جزائی که در آنها دولت شخصی را به کدام اقدام جزائی متهم کرده باشد، کمک کرده و وکالت آنها را می پذیرند.

 

آیا قربانی کدام جرم استید؟

اگر بخاطر آنکه قربانی کدام جرم یا سوء رفتار استید مصاب کدام مشکل حقوقی استید، برای اطلاع از اینکه چه قسم شما را کمک کرده می توانیم، صفحه کمک حقوقی برای قربانیان جرائم (Legal Help for Victims of Crime) را دیدن نمائید.

چگونه کمک کرده می توانیم

PDF (234Kb) Legal Services Vermont (خدمات حقوقی ورمونت)‌ و Vermont Legal Aid (معاضدت قضایی ورمونت) کمک حقوقی مدنی (نه جزایی) برای باشنده گان کم-بضاعت ورمونت ارائه می دهند. خدمات ما رایگان استند. Legal Services Vermont همه تقاضاها برای دریافت کمک حقوقی را بررسی می کند. اگر در پیوند با کدام مشکل حقوقی کمک کرده بتوانیم، شما را به وکلای مدافع و… more
Updated: May 01, 2023