Vermont Legal Aid Brochure - Nepali / नेपाली

Vermont Legal Aid नि:शुल्क नागरिक कानूनी सेवाहरू उपलब्ध गराउने एउटा राज्यव्या पी, निजी, गैर-नाफामुखी कानूनी फर्म हो। हामी हाम्रो Vermont Legal Aid को वेबसाइट (vtlawhelp.org) मार्फ र्फ त जानक ारी तथा स्वय ं-मदत उपकर णहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं। हामी न्यून ्यून आय भएका, ज्ये ्येष्ठ तथा असक्षमता भएका र स्वा स्थ्य स्या हार वा स्वा स्थ्य बीमासँग सम्ब न्धि त समस्या भएका भरमन्ट वासीहरूलाई मद्दत गर् छौं। हामी आपराधिक मुद्दा हरूमा काम गर् दैनौं। हामी हाम्रा सेवाहरूका लागि कुनै शुल्क लि ँदैनौं। हाम्रो कोषको स्रो त निजी चन्दा हरूका साथै राज्य तथा संघीय अनुदानहरू हुन्।

Attachment Size
Vermont-Legal-Aid-Brochure-Nepali.pdf1.18 MB 1.18 MB
Updated: Aug 24, 2018