Ikirundi / Kirundi

CARES Act – Ingaruka z’ikiza ca COVID 19 k’ubutunzi / Imfashanyo Reta ishinga, iha Abanyagihugu biyungunganye ku nvo zo gusanura ubutunzi bw’igihugu

Bisubiwemwo kuwa 16 Ndamukiza, 2020 PDF (1.1 MB) Ikigo ca Reta gitanga amategeko y’urutonde rwo kwivuza ikiza ca coronavirus kizotanga uburyo kubantu bafise imyaka yisununuye muri Reta zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo gitoza amakori (IRS) kizorungika amahera muhira iwanyu canke kuma konti yanyu mw’ibanki. Abantu bamwebamwe bataruzuza igipapuro… more

Intangamarara muri rusangi n’ibibazo bikunze kubazwa mu gisata kijejwe gutanga ubufasha kub’abapangayi

Inkuru zisuzumwe gushika kuwa 24 Mukakaro 2020   Inomero z’inkoramutima n’imbuga ngurukanabumenyi: Ukeneye ikigo c’I Vermont gifasha kuvy’amategeko (VLA) canke kugira uronswe uwukuburanira (LSV) hamagara kuri: 1-800-889-2047 Urubuga rw’ikigo c’I Vermont gifasha kuvy’amategeko/ canke kikuronsa abakuburanira ni: https://vtlawhelp.org/… more

Kurwanya ikiza ca COVID-19 Coronavirus mu gufasha Abatagifise akazi

MENYA NEZA: Ano makuru ahuye n’isango ryo kuwa 17 Ndamukiza 2020, Bimwe bimwe bishobora kuba vyahindutse kuva ico gihe. Raba hano ku rubuga rw’ivyo amategeko akurekurira: vtlawhelp.org  ko ata gishasha. Nimba akazi karahagaze canke ukora amasaha make bivuye ku kiza ca COVID-19 coronavirus, ushobora kuronswa ubufasha. Urashobora kubusaba naho… more
Updated: Apr 24, 2020