Vermont’s Legal Help Website
-A A +A
Working Together for Justice

IRS संकलन विकल्पहरू

तपाईं IRS लाई भुक्तान गनुुपने रकम 120 दिनदभत्र भुक्तान गनु समर्ु नभएको अवस्र्ामा तपाईंले भुक्तान योजनाको अनुरोध गनु सक्नुहुन्छ। भुक्तान योजनालाई दकस्ता सम्झौतापदन भदनन्छ। तपाईंको भुक्तान प्रदत मदिना $25 भन्दा न्यून हुनसक्छ। तपाईंसँग भुक्तान योजना छ भने IRS ले तपाईंको सम्पदि वा आम्दानी दलनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर दितीिरू दलने छ तर्ा तपाईंको गाउँको भूदमका रेकर्ुिरूको ग्रिणादधकारलाई िायर गनु सक्छ। तपाईं भुक्तान योजनामा भएको बेला तपाईंलाई कर दितीको आवश्यकता पर्‍यो भने तपाईंले िायर गरी आफ्ना करिरू समयमै भुक्तान गनुुपछु।

Language: