IRS जरिवाना छुट

करको आचार संहिताले कर हिला दायर गर्ने तथा करिरूको हिलो भुक्तार्नी गर्ने सहितका धेरै भभन्र्न-भभन्र्न अवस्थािरूमा जररवार्नािरू लगाउँछ। कहिलेकाि ं IRS ले जररवार्नािरूलाई िटाउर्न सक्छ। यसलाई जररवार्ना न्यूर्नीकरण वा जररवार्ना छुट भनर्नन्छ। यद्यपप तपाईं जररवार्ना छुट प्राप्त गर्ननका लागग योग्य ठिररर्नुिुन्छ भर्ने पनर्न तपाईंले लगभग सधैं ब्याज नतर्नुनपर्ने िुन्छ।

Attachment Size
IRS Penalty Abatement December 2016 Nepali.pdf434.75 KB 434.75 KB

Source URL: https://vtlawhelp.org/irs-जरिवाना-छुट

List of links present in page
  1. https://vtlawhelp.org/irs-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%9F
  2. https://vtlawhelp.org/sites/default/files/IRS%20Penalty%20Abatement%20December%202016%20Nepali_0.pdf