Vermont Legal Aid Brochure - Vietnamese / Tiếng Việt

Vermont Legal Aid là một công ty pháp luật phi lợi nhuận, của tư nhân, cấp tiểu bang cung cấp các dịch vụ miễn phí về luật dân sự. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin và các công cụ tự lực qua trang mạng của chúng tôi VTLawHelp.org. Chúng tôi giúp cho người dân Vermont có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật; và bất kỳ ai gặp vấn đề về chăm sóc sức khỏe hoặc bảo hiểm y tế. Chúng tôi không thụ lý các sự vụ hình sự. Chúng tôi không tính tiền các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hoạt động nhờ các khoản hiến tặng của tư nhân, cũng như nguồn tài trợ của tiểu bang và liên bang.

Attachment Size
Vermont-Legal-Aid-Brochure-Vietnamese.pdf1.12 MB 1.12 MB
Updated: Feb 12, 2019