कर्मचारीहरूको कर कट्टी

कर कट्टी भनेको तपाईंको आयकर भुक्तान गनन तलबी चेकबाट ननकाललएको रकम हो। तपाईंले आफ्नो करहरू दायर गदान तपाईंले नतनन बााँकी संघीय आयकरलाई समेट्नको लागग संघीय कानूनले तपाईंलाई आफ्नो भुक्तानीबाट पयानप्त कर कट्टी गनन आवश्यक गराउाँछ।
तपाईंसाँग पयानप्त कट्टी रकम छैन भने तपाईंले आफ्नो फिती कर दायर गदान बढी भुक्तान गनुनपनेछ। तपाईंले अनत बढी ननकाल्नुभएको छ भने तपाईंले फिती रकम प्राप्त गनुनहुनेछ।

Attachment Size
Tax Withholding November 2016 Nepali.pdf426.05 KB 426.05 KB

Source URL: https://vtlawhelp.org/कर्मचारीहरूको-कर-कट्टी

List of links present in page