आर्जित आय क्रेडिट

बच्चा र आश्रितहरू सहहतका मानिसहरूको लाश्रि धेरै भिन्ि कटौती र कर क्रेडिटहरू छि्। प्रत्येक कटौती र क्रेडिटका आफ्िै नियमहरू छि्। तपाईंसँि आश्रित िएकोले तपाईंले स्वत: रूपमा यी सबै प्राप्त ििि सक्िुहुन्ि। यो तथ्य पािाले बच्चाहरू सहहतका न्यूि आय िएका पररवारहरूको लाश्रि अनत महत्त्वपूर्ि कर लािको व्याख्या िछि: आर्जित आय क्रेडिट (EIC)। यस क्रेडिटलाई आर्जित आय कर क्रेडिट (EITC) पनि िनिन्छ।

Attachment Size
Earned Income Tax Credit December 2016 Nepali.pdf434.27 KB 434.27 KB

Source URL: https://vtlawhelp.org/आर्जित-आय-क्रेडिट

List of links present in page