Vermont’s Legal Help Website
-A A +A
Working Together for Justice

हामीतपाईंलाईकसरीमद्दतगर्नसक्छौं

करको आचार संहिताले कर हिला दायर गर्ने तथा करिरूको हिलो भुक्तार्नी गर्ने सहितका धेरै भभन्र्न-भभन्र्न अवस्थािरूमा जररवार्नािरू लगाउँछ। कहिलेकाि ं IRS ले जररवार्नािरूलाई िटाउर्न सक्छ। यसलाई जररवार्ना न्यूर्नीकरण वा जररवार्ना छुट भनर्नन्छ। यद्यपप तपाईं जररवार्ना छुट प्राप्त गर्ननका लागग योग्य ठिररर्नुिुन्छ भर्ने पनर्न तपाईंले लगभग सधैं ब्याज... more
तपाईं IRS लाई भुक्तान गनुुपने रकम 120 दिनदभत्र भुक्तान गनु समर्ु नभएको अवस्र्ामा तपाईंले भुक्तान योजनाको अनुरोध गनु सक्नुहुन्छ। भुक्तान योजनालाई दकस्ता सम्झौतापदन भदनन्छ। तपाईंको भुक्तान प्रदत मदिना $25 भन्दा न्यून हुनसक्छ। तपाईंसँग भुक्तान योजना छ भने IRS ले तपाईंको सम्पदि वा आम्दानी दलनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर दितीिरू दलने छ तर्ा तपाईंको... more
Vermont Legal Aid नि:शुल्क नागरिक कानूनी सेवाहरू उपलब्ध गराउने एउटा राज्यव्या पी, निजी, गैर-नाफामुखी कानूनी फर्म हो। हामी हाम्रो Vermont Legal Aid को वेबसाइट (vtlawhelp.org) मार्फ र्फ त जानक ारी तथा स्वय ं-मदत उपकर णहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं। हामी न्यून ्यून आय भएका, ज्ये ्येष्ठ तथा असक्षमता भएका र स्वा स्थ्य स्या हार वा स्वा स्थ्य बीमासँग सम्ब न्धि... more
बच्चा र आश्रितहरू सहहतका मानिसहरूको लाश्रि धेरै भिन्ि कटौती र कर क्रेडिटहरू छि्। प्रत्येक कटौती र क्रेडिटका आफ्िै नियमहरू छि्। तपाईंसँि आश्रित िएकोले तपाईंले स्वत: रूपमा यी सबै प्राप्त ििि सक्िुहुन्ि। यो तथ्य पािाले बच्चाहरू सहहतका न्यूि आय िएका पररवारहरूको लाश्रि अनत महत्त्वपूर्ि कर लािको व्याख्या िछि: आर्जित आय क्रेडिट (EIC)। यस क्रेडिटलाई... more
कर कट्टी भनेको तपाईंको आयकर भुक्तान गनन तलबी चेकबाट ननकाललएको रकम हो। तपाईंले आफ्नो करहरू दायर गदान तपाईंले नतनन बााँकी संघीय आयकरलाई समेट्नको लागग संघीय कानूनले तपाईंलाई आफ्नो भुक्तानीबाट पयानप्त कर कट्टी गनन आवश्यक गराउाँछ। तपाईंसाँग पयानप्त कट्टी रकम छैन भने तपाईंले आफ्नो फिती कर दायर गदान बढी भुक्तान गनुनपनेछ। तपाईंले अनत बढी ननकाल्नुभएको छ... more
धेरै मानिसहरूलाई ऋणको "कट्टी" को गणणा करयोग्य आम्दािीको रूपमा हुि सक्छ भन्िे कुरा थाहा हुुँदैि। जब आम्दािी करयोग्य हुन्छ तपाईंले यसलाई IRS मा ररपोर्ट गिुटपछट। धेरैजसो समय तपाईंले कार, घर वा अन्य निजी वस्तुहरू खररद गिटको लागग ऋण निकालेको रकमलाई पुि: भुक्ताि गिुटपिे हुिाले यसलाई आम्दािीको रूपमा गणिा गररुँदैि। तपाईंले ऋण नतिट सक्िुहुन्ि र... more
तपाईं IRS मा भुक्तान गनन समर्न नभएको अवस्र्ामा तपाईंका ऋणहरूलाई हाल संकलनयोग्य छैन (CNC) ववपवि स्स्र्वतमा रास्िन सक्छ। तपाईं CNC मा भएको बेला IRS ले तपाईंको सम्पवि वलने वा तपाईंको आम्दानी ग्रहण गनेछैन। तर IRS ले तपाईंका कर वितीहरू वलने छ तर्ा तपाईंको गाउँको भूवमका रेकर्नहरूको ग्रहणाविकारलाई दायर गनन सक्छ।
हेल्थ केयर एड्भोकेट (एच.सि.ए.) हेल्पलाइन (Health Care Advocate (HCA) HelpLine) स्वास्थ्य सेवा अधिवक्तासँग कुरा गर्नको लागि 1-800-917-7787 मा फोन सम्पर्क गर्नुहोस् । भेरमोन्टको एच.सि.ए. हेल्पलाइन स्वास्थ्य स्याहारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न भेरमोन्टका सबै बासिन्दाहरूलाई मद्दत गर्नको लागि उपलब्ध नि: शुल्क श्रोत हो । हामी:  प्रश्नहरूको... more
सम्बन्धविच्छेद कठिन र तनावपूर्ण समय हुनसक्छ । हामीलाई आशा छ कि यो जानकारी तपाईंको लागि उपयोगी हुनेछ । हामी तपाईंले बुझ्ने गरि अदालती प्रक्रियालाई सरल तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छौं । आशा गरौं कि यसले तपाईंलाई कानूनी प्रणालीसँग व्यवहार गर्दा तपाईंलाई थप आत्मविश्वास महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ । तपाईंले यसलाई पार गर्न सक्नुहुनेछ । सुरू गर्नु भन्दा... more
यस खण्डमा घरेलुहिंसा र दुर्व्यवहारबाट राहत बारे जानकारी रहेको छ । यदि तपाईंलाई दुर्व्यवहार भइरहेको छ वा यदि तपाईं आफ्नो दुर्व्यवहारकर्तालाई छोड्न चाहनुहुन्छ तर तपाईंलाई त्यो कार्य तपाईंले वहन गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ भने तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेको थप जानकारीको लागि बायाँ साइडमा भएका लिंकहरूमा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईंले रिलिफ फ्रम... more

Pages